summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorJosep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>2020-05-31 20:25:02 +0200
committerJosep Ma. Ferrer <txemaq@gmail.com>2020-06-02 09:45:13 +0000
commit36cff5300d12bf94eb88b47600245d2cd8c8753a (patch)
treebd437f96767e1f20ce44b71aa7528eac7b5e1c88
parenteb500c4b5b810198acb1f32602a20a84a460aeb9 (diff)
Catalan translation for IFW 3.23.2
Update Catalan translations for IFW 3.2 Change-Id: Id3ab2f454db41f3da93c700798b7e99d7158ddd7 Reviewed-by: Albert Astals Cid <albert.astals.cid@kdab.com>
-rw-r--r--src/sdk/translations/ifw_ca.ts2510
1 files changed, 2510 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/sdk/translations/ifw_ca.ts b/src/sdk/translations/ifw_ca.ts
new file mode 100644
index 000000000..2b7ac4739
--- /dev/null
+++ b/src/sdk/translations/ifw_ca.ts
@@ -0,0 +1,2510 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.1" language="ca">
+<context>
+ <name>AuthenticationRequiredException</name>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 a %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Proxy requires authentication.</source>
+ <translation>El servidor intermediari requereix autenticació.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BinaryContent</name>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the operation data.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut cercar a %1 per a llegir les dades de les operacions.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the resource collection block.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut cercar a %1 per a llegir el bloc de la col·lecció de recursos.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open meta resource %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el recurs de metadades %1.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>BinaryLayout</name>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the embedded meta data count.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut cercar a %1 per a llegir el recompte de les metadades incrustades.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot seek to %1 to read the resource collection segment.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut cercar a %1 per a llegir el segment de la col·lecció de recursos.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unexpected mismatch of meta resources. Read %1, expected: %2.</source>
+ <translation>Discrepància inesperada en els recursos de metadades. S&apos;han llegit %1, s&apos;esperaven: %2.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Dialog</name>
+ <message>
+ <source>Http authentication required</source>
+ <translation>Es requereix autenticació HTTP</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You need to supply a Username and Password to access this site.</source>
+ <translation>Cal proporcionar un nom d&apos;usuari i una contrasenya per accedir a aquest lloc.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username:</source>
+ <translation>Nom d&apos;usuari:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password:</source>
+ <translation>Contrasenya:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 a %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>DirectoryGuard</name>
+ <message>
+ <source>Path &quot;%1&quot; exists but is not a directory.</source>
+ <translation>El camí «%1» existeix, però no és un directori.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ExtractCallbackImpl</name>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve path of archive item %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut recuperar el camí de l&apos;element d&apos;arxiu %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove already existing symlink %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar l&apos;enllaç simbòlic existent %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create symlink at &quot;%1&quot;. Another one is already existing.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear l&apos;enllaç simbòlic a «%1». Ja n&apos;hi ha un altre.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read symlink target from file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut llegir la destinació de l&apos;enllaç simbòlic des del fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create symlink at %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear l&apos;enllaç simbòlic a %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>InstallerBase</name>
+ <message>
+ <source>Waiting for %1</source>
+ <translation>S&apos;està esperant a %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Another %1 instance is already running. Wait until it finishes, close it, or restart your system.</source>
+ <translation>Ja s&apos;està executant una altra instància de %1. Espereu a que finalitzi, tanqueu-la o reinicieu el sistema.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please make sure that the current user has reading access to file &quot;%1&quot; or try running %2 as an administrator.</source>
+ <translation>Assegureu-vos que l&apos;usuari actual té accés de lectura al fitxer «%1» o intenteu executar %2 com a administrador.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>InstallerCalculator</name>
+ <message>
+ <source>Components added as automatic dependencies:</source>
+ <translation>Components afegits com a dependències automàtiques:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Components added as dependency for &quot;%1&quot;:</source>
+ <translation>Components afegits com a dependència per a «%1»:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Components that have resolved dependencies:</source>
+ <translation>Components que tenen dependències resoltes:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Selected components without dependencies:</source>
+ <translation>Components seleccionats sense dependències:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Recursion detected, component &quot;%1&quot; already added with reason: &quot;%2&quot;</source>
+ <translation>S&apos;ha detectat una recurrència, el component «%1» ja s&apos;ha afegit amb la raó: «%2»</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find missing dependency &quot;%1&quot; for &quot;%2&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut trobar la dependència «%1» que falta per a «%2».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Job</name>
+ <message>
+ <source>Canceled</source>
+ <translation>S&apos;ha cancel·lat</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::AppendFileOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find backup file for &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut trobar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::CopyOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy a non-existent file: %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut copiar un fitxer que no existeix: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut copiar el fitxer «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot delete file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut suprimir el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file into &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat dins de «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::DeleteOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot create backup of file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::FileDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Download finished.</source>
+ <translation>S&apos;ha completat la descàrrega.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cryptographic hashes do not match.</source>
+ <translation>Els resums criptogràfics no coincideixen.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Download canceled.</source>
+ <translation>S&apos;ha cancel·lat de descàrrega.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 of %2</source>
+ <translation>%1 de %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 downloaded.</source>
+ <translation>S&apos;ha descarregat %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>(%1/sec)</source>
+ <translation>(%1/seg)</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n day(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n dia, </numerusform>
+ <numerusform>%n dies, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n hour(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n hora, </numerusform>
+ <numerusform>%n hores, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n minute(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n minut</numerusform>
+ <numerusform>%n minuts</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n second(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n segon</numerusform>
+ <numerusform>%n segons</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - %1%2%3%4 remaining.</source>
+ <translation> - resta %1%2%3%4.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - unknown time remaining.</source>
+ <translation> - temps restant desconegut.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::HttpDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Cannot download %1. Writing to file &quot;%2&quot; failed: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut descarregar %1. Error en escriure al fitxer «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot download %1. Cannot create file &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut descarregar %1. No s&apos;ha pogut crear el fitxer «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 a %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication request canceled.</source>
+ <translation>La sol·licitud d&apos;autenticació s&apos;ha cancel·lat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Secure Connection Failed</source>
+ <translation>Error en la connexió segura</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There was an error during connection to: %1.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït un error durant la connexió amb: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This could be a problem with the server&apos;s configuration, or it could be someone trying to impersonate the server.</source>
+ <translation>Podria tractar-se d&apos;un problema amb la configuració del servidor o algú que està intentant suplantar al servidor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>If you have connected to this server successfully in the past or trust this server, the error may be temporary and you can try again.</source>
+ <translation>Si en el passat ja s&apos;ha connectat correctament amb aquest servidor o bé confieu en ell, podeu intentar-ho de nou perquè és possible que es tracti d&apos;un error temporal.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Try again</source>
+ <translation>Torna a intentar-ho</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::LocalFileDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing to file &quot;%1&quot; failed: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en escriure al fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::MkdirOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error.</source>
+ <translation>Error desconegut.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::MoveOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut copiar el fitxer «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::PrependFileOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find backup file for &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut trobar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot restore backup file for &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut restaurar el fitxer de còpia de seguretat per a «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::ResourceFileDownloader</name>
+ <message>
+ <source>Cannot read resource file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut llegir el fitxer de recursos «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::RmdirOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot remove directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The directory does not exist.</source>
+ <translation>El directori no existeix.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot recreate directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut tornar a crear el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::Task</name>
+ <message>
+ <source>%1 started</source>
+ <translation>S&apos;ha iniciat %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 cannot be stopped</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut aturar %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot stop task %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut aturar la tasca %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 cannot be paused</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut fer pausa de %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot pause task %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut fer pausa de la tasca %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot resume task %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut reprendre la tasca %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 done</source>
+ <translation>%1 s&apos;ha fet</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::UpdateFinder</name>
+ <message>
+ <source>Cannot access the package information of this application.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut accedir a la informació del paquet d&apos;aquesta aplicació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No package sources set for this application.</source>
+ <translation>No hi ha establerta cap font de paquet per a aquesta aplicació.</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n update(s) found.</source>
+ <translation>
+ <numerusform>S&apos;ha trobat %n actualització.</numerusform>
+ <numerusform>S&apos;han trobat %n actualitzacions.</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading Updates.xml from update sources.</source>
+ <translation>S&apos;està descarregant Updates.xml des de les fuents d&apos;actualització.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot download package source %1 from &quot;%2&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut descarregar la font del paquet %1 des de «%2».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updates.xml file(s) downloaded from update sources.</source>
+ <translation>El/s fitxer/s Updates.xml descarregat/s des de les fonts d&apos;actualització.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Computing applicable updates.</source>
+ <translation>S&apos;estan calculant les actualitzacions vàlides.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application updates computed.</source>
+ <translation>Actualitzacions d&apos;aplicació calculades.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>KDUpdater::UpdatesInfoData</name>
+ <message>
+ <source>Updates.xml contains invalid content: %1</source>
+ <translation>Updates.xml té un contingut no vàlid: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut llegir «%1»</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Parse error in %1 at %2, %3: %4</source>
+ <translation>Error d&apos;anàlisi en %1 a %2, %3: %4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Root element %1 unexpected, should be &quot;Updates&quot;.</source>
+ <translation>Element arrel %1 inesperat, hauria de ser «Updates».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ApplicationName element is missing.</source>
+ <translation>Manca l&apos;element «ApplicationName».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ApplicationVersion element is missing.</source>
+ <translation>Manca l&apos;element «ApplicationVersion».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PackageUpdate element without Name</source>
+ <translation>Element «PackageUpdate» sense nom</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PackageUpdate element without Version</source>
+ <translation>Element «PackageUpdate» sense versió</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PackageUpdate element without ReleaseDate</source>
+ <translation>Element «PackageUpdate» sense data de publicació</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Lib7z</name>
+ <message>
+ <source>internal code: %1</source>
+ <translation>codi intern: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>not enough memory</source>
+ <translation>no hi ha prou memòria</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error: %1</source>
+ <translation>Error: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve property %1 for item %2.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut recuperar la propietat %1 de l&apos;element %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Property %1 for item %2 not of type VT_FILETIME but %3.</source>
+ <translation>La propietat %1 de l&apos;element %2 no és del tipus VT_FILETIME sinó %3.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot convert UTC file time to system time.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut convertir l&apos;hora UTC del fitxer a l&apos;hora del sistema.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot load codecs.</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut carregar els còdecs.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open archive &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir l&apos;arxiu «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve number of items in archive.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut recuperar el nombre d&apos;elements a l&apos;arxiu.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve path of archive item &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut recuperar el camí de l&apos;element d&apos;arxiu «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught (%1).</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda (%1).</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create temporary file: %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el fitxer temporal: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unsupported archive type.</source>
+ <translation>Tipus d&apos;arxiu no admès.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create archive &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear l&apos;arxiu «%1»</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create archive &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear l&apos;arxiu «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove old archive &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar l&apos;arxiu antic «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot rename temporary archive &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut canviar el nom de l&apos;arxiu temporal «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught (%1)</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda (%1)</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>LocalPackageHub</name>
+ <message>
+ <source>%1 contains invalid content: %2</source>
+ <translation>%1 té un contingut no vàlid: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The file %1 does not exist.</source>
+ <translation>El fitxer %1 no existeix.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Parse error in %1 at %2, %3: %4</source>
+ <translation>Error en analitzar en %1 a %2, %3: %4</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Root element %1 unexpected, should be &apos;Packages&apos;.</source>
+ <translation>No s&apos;esperava l&apos;element arrel %1, hauria de ser «Packages».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>LockFile</name>
+ <message>
+ <source>Cannot create lock file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el fitxer de bloqueig «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write PID to lock file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut escriure el PID en el fitxer de bloqueig «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot obtain the lock for file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obtenir el bloqueig per al fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot release the lock for file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut alliberar el bloqueig per al fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller</name>
+ <message>
+ <source>No marker found, stopped after %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha trobat cap marcador, s&apos;ha aturat després de %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Read failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Error de lectura després de %1 bytes: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Copy failed: %1</source>
+ <translation>Ha fallat en copiar: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Write failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en escriure després de %1 bytes: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>bytes</source>
+ <translation>bytes</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>KB</source>
+ <translation>KB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>MB</source>
+ <translation>MB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>GB</source>
+ <translation>GB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>TB</source>
+ <translation>TB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>PB</source>
+ <translation>PB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>EB</source>
+ <translation>EB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ZB</source>
+ <translation>ZB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>YB</source>
+ <translation>YB</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy file from &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut copiar el fitxer des de «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move file from &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut moure el fitxer des de «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open temporary file: %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer temporal: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open temporary file for template %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer temporal per a la plantilla %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The specified module could not be found.</source>
+ <translation>No s&apos;ha trobat el mòdul especificat.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::Component</name>
+ <message>
+ <source>Components cannot have children in updater mode.</source>
+ <translation>Els components no poden tenir elements secundaris en el mode actualitzador.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open the requested UI file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer UI «%1» sol·licitat: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot load the requested UI file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut carregar el fitxer UI «%1» sol·licitat: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open the requested license file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer de llicència «%1» sol·licitat: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Error</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error: Operation %1 does not exist.</source>
+ <translation>Error: l&apos;operació %1 no existeix.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot resolve isDefault in %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut resoldre «isDefault» en %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There was an error loading the selected component. This component can not be installed.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït un error en carregar el component seleccionat. Aquest component no es pot instal·lar.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Update Info: </source>
+ <translation>Informació de l&apos;actualització: </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There was an error loading the selected component. This component can not be updated.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït un error en carregar el component seleccionat. Aquest component no es pot actualitzar.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ComponentModel</name>
+ <message>
+ <source>Component is marked for installation.</source>
+ <translation>El component està marcat per a la instal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component is marked for uninstallation.</source>
+ <translation>El component està marcat per a la desinstal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component is installed.</source>
+ <translation>El component està instal·lat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component is not installed.</source>
+ <translation>El component no està instal·lat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Component Name</source>
+ <translation>Nom del component</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Action</source>
+ <translation>Acció</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installed Version</source>
+ <translation>Versió instal·lada</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>New Version</source>
+ <translation>Versió nova</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Release Date</source>
+ <translation>Data de la versió</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Size</source>
+ <translation>Mida</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ComponentSelectionPage</name>
+ <message>
+ <source>Alt+A</source>
+ <comment>select default components</comment>
+ <translation>Alt+A</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Def&amp;ault</source>
+ <translation>Predetermin&amp;at</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+R</source>
+ <comment>reset to already installed components</comment>
+ <translation>Alt+R</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Reset</source>
+ <translation>&amp;Restableix</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+S</source>
+ <comment>select all components</comment>
+ <translation>Alt+S</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Select All</source>
+ <translation>&amp;Selecciona-ho tot</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+D</source>
+ <comment>deselect all components</comment>
+ <translation>Alt+D</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Deselect All</source>
+ <translation>&amp;Desselecciona-ho tot</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Browse QBSP files</source>
+ <translation>Explora els fitxers Q&amp;BSP</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This component will occupy approximately %1 on your hard disk drive.</source>
+ <translation>Aquest component ocuparà aproximadament %1 en el disc dur.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Open File</source>
+ <translation>Obre un fitxer</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select Components</source>
+ <translation>Selecciona els components</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please select the components you want to update.</source>
+ <translation>Seleccioneu els components que voleu actualitzar.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please select the components you want to install.</source>
+ <translation>Seleccioneu els components que voleu instal·lar.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please select the components you want to uninstall.</source>
+ <translation>Seleccioneu els components que voleu desinstal·lar.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select the components to install. Deselect installed components to uninstall them. Any components already installed will not be updated.</source>
+ <translation>Seleccioneu els components que voleu instal·lar. Desseleccioneu els components instal·lats per a desinstal·lar-los. No s&apos;actualitzaran els components ja instal·lats.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Mandatory components need to be updated first before you can select other components to update.</source>
+ <translation>Cal que actualitzeu els components obligatoris abans de poder seleccionar altres components per actualitzar-los.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ComponentSelectionPagePrivate</name>
+ <message>
+ <source>Filter</source>
+ <translation>Filtre</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Error</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ConsumeOutputOperation</name>
+ <message>
+ <source>&lt;to be saved installer key name&gt; &lt;executable&gt; [argument1] [argument2] [...]</source>
+ <translation>&lt;per a desar el nom de la clau de l’instal·lador&gt; &lt;executable&gt; [argument_1] [argument_2] [...]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Needed installer object in %1 operation is empty.</source>
+ <translation>L&apos;objecte de l&apos;instal·lador necessari en l&apos;operació %1 està buit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot save the output of &quot;%1&quot; to an empty installer key value.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut desar la sortida de «%1» a un valor de clau buit de l&apos;instal·lador.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File &quot;%1&quot; does not exist or is not an executable binary.</source>
+ <translation>El fitxer «%1» no existeix o no és un binari executable.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Running &quot;%1&quot; resulted in a crash.</source>
+ <translation>L&apos;execució de «%1» ha resultat en una fallada.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CopyDirectoryOperation</name>
+ <message>
+ <source>&lt;source&gt; &lt;target&gt; [&quot;forceOverwrite&quot;]</source>
+ <translation>&lt;origen&gt; &lt;destinació&gt; [«forceOverwrite»]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid argument in %1: Third argument needs to be forceOverwrite, if specified.</source>
+ <translation>Argument no vàlid a %1: el tercer argument hauria de ser «forceOverwrite», si s&apos;ha especificat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid argument in %1: Directory &quot;%2&quot; is invalid.</source>
+ <translation>Argument no vàlid a %1: el directori «%2» no és vàlid.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>Ha fallat en sobreescriure «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot copy file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut copiar el fitxer «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CopyFileTask</name>
+ <message>
+ <source>Invalid task item count.</source>
+ <translation>Recompte no vàlid dels elements a la tasca.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing to file &quot;%1&quot; failed: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en escriure al fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateDesktopEntryOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>Ha fallat en sobreescriure el fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write desktop entry to &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut escriure l&apos;entrada d&apos;escriptori a «%1».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateLinkOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot create link from &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear l&apos;enllaç entre «%1» i «%2».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove link from &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar l&apos;enllaç entre «%1» i «%2».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateLocalRepositoryOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot set permissions for file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut establir els permisos per al fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut moure el fitxer «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installer at &quot;%1&quot; needs to be an offline one.</source>
+ <translation>L&apos;instal·lador de «%1» necessita estar sense connexió.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creating local repository into elevated permissions directory: %1 is not supported.</source>
+ <translation>Creació d&apos;un repositori local en un directori de permisos elevats: no s&apos;admet %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot read file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut llegir el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create target directory: &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori de destinació: «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught: %1.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Removing file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>S&apos;està eliminant el fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::CreateShortcutOperation</name>
+ <message>
+ <source>&lt;target&gt; &lt;link location&gt; [target arguments] [&quot;workingDirectory=...&quot;] [&quot;iconPath=...&quot;] [&quot;iconId=...&quot;] [&quot;description=...&quot;]</source>
+ <translation>&lt;destinació&gt; &lt;ubicació de l&apos;enllaç&gt; [arguments de la destinació] [«workingDirectory=...»] [«iconPath=...»] [«iconId=...»] [«description=...»]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en sobreescriure «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create link &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear l&apos;enllaç «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::DownloadArchivesJob</name>
+ <message>
+ <source>Canceled</source>
+ <translation>S&apos;ha cancel·lat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading hash signature failed.</source>
+ <translation>Ha fallat en descarregar la signatura de la suma.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Download Error</source>
+ <translation>Error en descarregar</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Hash verification while downloading failed. This is a temporary error, please retry.</source>
+ <translation>Ha fallat en la verificació de la suma durant la descàrrega. És un error temporal, torneu a intentar-ho.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot verify Hash</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut verificar la suma</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot download archive %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut descarregar l&apos;arxiu %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot fetch archives: %1
+Error while loading %2</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut obtenir els arxius: %1
+Error en descarregar %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading archive &quot;%1&quot; for component %2.</source>
+ <translation>S&apos;està descarregant l&apos;arxiu «%1» per al component %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Scheme %1 not supported (URL: %2).</source>
+ <translation>Esquema %1 no admès (URL: %2).</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find component for %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut trobar el component per a %1.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::Downloader</name>
+ <message>
+ <source>Target file &quot;%1&quot; already exists but is not a file.</source>
+ <translation>El fitxer de destinació «%1» ja existeix, però no és un fitxer.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error
+</extracomment>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>File &quot;%1&quot; not open for writing: %2</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error.
+</extracomment>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing to file &quot;%1&quot; failed: %2</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error.
+</extracomment>
+ <translation>Ha fallat en escriure al fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Redirect loop detected for &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>S&apos;ha detectat un bucle de redirecció per a «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Network error while downloading &apos;%1&apos;: %2.</source>
+ <translation>Error de xarxa durant la descàrrega de «%1»: %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown network error while downloading &quot;%1&quot;.</source>
+ <extracomment>%1 is a sentence describing the error
+</extracomment>
+ <translation>Error de xarxa desconegut durant la descàrrega de «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Network transfers canceled.</source>
+ <translation>S&apos;han cancel·lat les transferències de xarxa.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Pause and resume not supported by network transfers.</source>
+ <translation>La pausa i la represa no estan admeses per les transferències de xarxa.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid source URL &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <extracomment>%2 is a sentence describing the error
+</extracomment>
+ <translation>URL d&apos;origen «%1» no vàlid: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ElevatedExecuteOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot start detached: &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut iniciar separat: «%1»</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot start: &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut iniciar: «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Program crashed: &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>El programa ha fallat: «%1»</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Execution failed (Unexpected exit code: %1): &quot;%2&quot;</source>
+ <translation>Ha fallat durant l&apos;execució (codi d&apos;error no esperat: %1): «%2»</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ExtractArchiveOperation</name>
+ <message>
+ <source>Extracting &quot;%1&quot;</source>
+ <translation>S&apos;està extraient «%1»</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ExtractArchiveOperation::Runnable</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open archive &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while extracting archive &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Error en extreure l&apos;arxiu «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught while extracting &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda en extreure «%1».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::FakeStopProcessForUpdateOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot get package manager core.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obtenir el nucli del gestor de paquets.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This process should be stopped before continuing: %1</source>
+ <translation>Aquest procés s&apos;ha d&apos;aturar abans de continuar: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>These processes should be stopped before continuing: %1</source>
+ <translation>Aquests processos s&apos;han d&apos;aturar abans de continuar: %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::FileTaskObserver</name>
+ <message>
+ <source>%1 of %2</source>
+ <translation>%1 de %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 received.</source>
+ <translation>%1 rebut/s.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>(%1/sec)</source>
+ <translation>(%1/seg)</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n day(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n dia, </numerusform>
+ <numerusform>%n dies, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n hour(s), </source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n hora, </numerusform>
+ <numerusform>%n hores, </numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n minute(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n minut</numerusform>
+ <numerusform>%n minuts</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>%n second(s)</source>
+ <translation>
+ <numerusform>%n segon</numerusform>
+ <numerusform>%n segons</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - %1%2%3%4 remaining.</source>
+ <translation> - resta %1%2%3%4.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> - unknown time remaining.</source>
+ <translation> - temps restant desconegut.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::FinishedPage</name>
+ <message>
+ <source>Completing the %1 Wizard</source>
+ <translation>S&apos;ha completat l&apos;Assistent de %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Click %1 to exit the %2 Wizard.</source>
+ <translation>Feu clic a %1 per a sortir de l&apos;Assistent de %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Restart</source>
+ <translation>Reinicia</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Run %1 now.</source>
+ <translation>Executa %1 ara.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The %1 Wizard failed.</source>
+ <translation>Ha fallat l&apos;Assistent de %1.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::GlobalSettingsOperation</name>
+ <message>
+ <source>Settings are not writable.</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut escriure els ajustaments.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to write settings.</source>
+ <translation>Ha fallat en escriure els ajustaments.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::InstallIconsOperation</name>
+ <message>
+ <source>&lt;source path&gt; [vendor prefix]</source>
+ <translation>&lt;camí d&apos;origen&gt; [prefix del proveïdor]</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Invalid Argument: source directory must not be empty.</source>
+ <translation>Argument no vàlid: el directori d&apos;origen no pot estar buit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot backup file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear una còpia de seguretat del fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to overwrite &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en sobreescriure «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to copy file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en copiar el fitxer «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot create directory &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut crear el directori «%1»: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::IntroductionPage</name>
+ <message>
+ <source>Setup - %1</source>
+ <translation>Programa d&apos;instal·lació: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Welcome to the %1 Setup Wizard.</source>
+ <translation>Us donem la benvinguda a l&apos;Assistent de configuració de %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Add or remove components</source>
+ <translation>&amp;Afegeix o elimina els components</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Update components</source>
+ <translation>Act&amp;ualitza els components</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Remove all components</source>
+ <translation>E&amp;limina tots els components</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Retrieving information from remote installation sources...</source>
+ <translation>S&apos;està recuperant la informació des de les fonts d&apos;instal·lació remotes...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>At least one valid and enabled repository required for this action to succeed.</source>
+ <translation>Es requereix almenys un repositori vàlid i habilitat per a que aquesta acció es realitzi correctament.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No updates available.</source>
+ <translation>No hi ha disponible cap actualització.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source> Only local package management available.</source>
+ <translation> Només està disponible la gestió dels paquets locals.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Quit</source>
+ <translation>Su&amp;rt</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::LicenseAgreementPage</name>
+ <message>
+ <source>License Agreement</source>
+ <translation>Acord de llicència</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+A</source>
+ <comment>agree license</comment>
+ <translation>Alt+A</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+D</source>
+ <comment>do not agree license</comment>
+ <translation>Alt+D</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please read the following license agreement. You must accept the terms contained in this agreement before continuing with the installation.</source>
+ <translation>Llegiu aquest acord de llicència. Caldrà acceptar els termes continguts en aquest acord abans de continuar amb la instal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I accept the license.</source>
+ <translation>Accepto la llicència.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I do not accept the license.</source>
+ <translation>No accepto la llicència.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please read the following license agreements. You must accept the terms contained in these agreements before continuing with the installation.</source>
+ <translation>Llegiu els següents acords de llicència. Cal acceptar els termes continguts en aquests acords abans de continuar amb la instal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I accept the licenses.</source>
+ <translation>Accepto les llicències.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>I do not accept the licenses.</source>
+ <translation>No accepto les llicències.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::LicenseOperation</name>
+ <message>
+ <source>No license files found to copy.</source>
+ <translation>No s&apos;han trobat fitxers de llicència per a copiar.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Needed installer object in %1 operation is empty.</source>
+ <translation>L&apos;objecte de l&apos;instal·lador necessari a l&apos;operació %1 està buit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Can not write license file &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut escriure en el fitxer de llicència «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No license files found to delete.</source>
+ <translation>No s&apos;han trobat fitxers de llicència per a suprimir.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::LineReplaceOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::MetadataJob</name>
+ <message>
+ <source>Missing package manager core engine.</source>
+ <translation>Manca el motor del nucli del gestor de paquets.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Preparing meta information download...</source>
+ <translation>S&apos;està preparant la descàrrega de la informació de les metadades...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unpacking compressed repositories. This may take a while...</source>
+ <translation>S&apos;estan desempaquetant els repositoris comprimits. Aquesta operació pot trigar una estona...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Meta data download canceled.</source>
+ <translation>S&apos;ha cancel·lat la descàrrega de les metadades.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception during extracting.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda durant l&apos;extracció.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Missing proxy credentials.</source>
+ <translation>Manquen les credencials del servidor intermediari.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication failed.</source>
+ <translation>Ha fallat l&apos;autenticació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception during download.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda durant la descàrrega.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failure to fetch repositories.</source>
+ <translation>Ha fallat en recuperar els repositoris.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Extracting meta information...</source>
+ <translation>S&apos;està extraient la informació de les metadades...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Checksum mismatch detected for &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>S&apos;ha detectat una discrepància en la suma de verificació per a «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Retrieving meta information from remote repository... %1/%2 </source>
+ <translation>S&apos;està recuperant la informació de les metadades des del repositori remot... %1/%2 </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Retrieving meta information from remote repository... </source>
+ <translation>S&apos;està recuperant la informació de les metadades des del repositori remot... </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while extracting archive &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Error en extreure l&apos;arxiu «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown exception caught while extracting archive &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït una excepció desconeguda en extreure l&apos;arxiu «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PackageManagerCore</name>
+ <message>
+ <source>Error writing Maintenance Tool</source>
+ <translation>Error en escriure a l&apos;Eina de manteniment</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Downloading packages...</source>
+ <translation>
+S&apos;estan descarregant els paquets...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installation canceled by user.</source>
+ <translation>Instal·lació cancel·lada per l&apos;usuari.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>All downloads finished.</source>
+ <translation>S&apos;han finalitzat totes les descàrregues.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cancelling the Installer</source>
+ <translation>S&apos;ha cancel·lant l&apos;Instal·lador</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication Error</source>
+ <translation>Error en l&apos;autenticació</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Some components could not be removed completely because administrative rights could not be acquired: %1.</source>
+ <translation>Alguns components no s&apos;han pogut eliminar per complet perquè no s&apos;han pogut adquirir els drets administratius: %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error.</source>
+ <translation>Error desconegut.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Some components could not be removed completely because an unknown error happened.</source>
+ <translation>Alguns components no s&apos;han pogut eliminar per complet perquè ha succeït un error desconegut.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application not running in Package Manager mode.</source>
+ <translation>L&apos;aplicació no s&apos;està executant en el mode Gestor de paquets.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No installed packages found.</source>
+ <translation>No s&apos;ha trobat cap paquet instal·lat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Application running in Uninstaller mode.</source>
+ <translation>L&apos;aplicació s&apos;està executant en el mode Desinstal·lador.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>There is an important update available, please run the updater first.</source>
+ <translation>Hi ha disponible una actualització important, executeu primer l&apos;actualitzador.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot resolve all dependencies.</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut resoldre totes les dependències.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Components about to be removed.</source>
+ <translation>Components que estan a punt d&apos;eliminar-se.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error while elevating access rights.</source>
+ <translation>Error en elevar els drets d&apos;accés.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not enough disk space to store temporary files and the installation. %1 are available, while %2 are at least required.</source>
+ <translation>No hi ha prou espai en el disc per a emmagatzemar els fitxers temporals i la instal·lació. Es disposa d&apos;un espai de %1 i almenys es requereixin %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not enough disk space to store all selected components! %1 are available while %2 are at least required.</source>
+ <translation>No hi ha prou espai en el disc per a emmagatzemar tots els components seleccionats. Es disposa d&apos;un espai de %1 i almenys es requereixin %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not enough disk space to store temporary files! %1 are available while %2 are at least required.</source>
+ <translation>No hi ha prou espai en el disc per a emmagatzemar els fitxers temporals. Es disposa d&apos;un espai de %1 i almenys es requereixin %2.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The volume you selected for installation seems to have sufficient space for installation, but there will be less than 1% of the volume&apos;s space available afterwards.</source>
+ <translation>El volum seleccionat per a la instal·lació sembla que té espai suficient per a la instal·lació, però després quedarà menys de l&apos;1% de l&apos;espai disponible del volum.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The volume you selected for installation seems to have sufficient space for installation, but there will be less than 100 MB available afterwards.</source>
+ <translation>El volum seleccionat per a la instal·lació sembla que té espai suficient per a la instal·lació, però després quedarà menys de 100 MB d&apos;espai disponible.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installation will use %1 of disk space.</source>
+ <translation>La instal·lació usarà %1 d&apos;espai en el disc.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Error</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>invalid</source>
+ <translation>no vàlid</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PackageManagerCorePrivate</name>
+ <message>
+ <source>Unresolved dependencies</source>
+ <translation>Dependències sense resoldre</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Error</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Access error</source>
+ <translation>Error d&apos;accés</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Format error</source>
+ <translation>Error de format</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write installer configuration to %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut escriure la configuració de l&apos;instal·lador a %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Stop Processes</source>
+ <translation>Atura els processos</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>These processes should be stopped to continue:
+
+%1</source>
+ <translation>Cal aturar aquests processos abans de continuar:
+
+%1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installation canceled by user</source>
+ <translation>Instal·lació cancel·lada per l&apos;usuari</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Writing maintenance tool.</source>
+ <translation>S&apos;està escrivint a l&apos;eina de manteniment.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to seek in file %1: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en cercar al fitxer %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Maintenance tool is not a bundle</source>
+ <translation>L&apos;eina de manteniment no és un paquet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove data file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer de dades «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write maintenance tool data to %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut escriure les dades de l&apos;eina de manteniment a %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write maintenance tool to &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut escriure a l&apos;eina de manteniment a «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot remove temporary data file &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut eliminar el fitxer temporal de dades «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot write maintenance tool binary data to %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut escriure les dades binàries de l&apos;eina de manteniment a %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Variable &apos;TargetDir&apos; not set.</source>
+ <translation>No s&apos;ha establert la variable «TargetDir».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Preparing the installation...</source>
+ <translation>S&apos;està preparant la instal·lació...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>It is not possible to install from network location</source>
+ <translation>No és possible instal·lar des d&apos;una ubicació a la xarxa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creating local repository</source>
+ <translation>S&apos;està creant el repositori local</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creating Maintenance Tool</source>
+ <translation>S&apos;està creant l&apos;Eina de manteniment</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Installation finished!</source>
+ <translation>
+S&apos;ha finalitzat la instal·lació!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Installation aborted!</source>
+ <translation>
+S&apos;ha interromput la instal·lació!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>It is not possible to run that operation from a network location</source>
+ <translation>No és possible executar aquesta operació des d&apos;una ubicació a la xarxa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Removing deselected components...</source>
+ <translation>S&apos;estan eliminant els components desseleccionats...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Update finished!</source>
+ <translation>
+Ha finalitzat l&apos;actualització!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Update aborted!</source>
+ <translation>
+S&apos;ha interromput l&apos;actualització!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uninstallation completed successfully.</source>
+ <translation>La desinstal·lació s&apos;ha completat correctament.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uninstallation aborted.</source>
+ <translation>S&apos;ha interromput la desinstal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>
+Installing component %1</source>
+ <translation>
+S&apos;instal·la el component %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installer Error</source>
+ <translation>Error de l&apos;instal·lador</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error during installation process (%1):
+%2</source>
+ <translation>Error durant el procés d&apos;instal·lació (%1):
+%2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Done</source>
+ <translation>Fet</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot prepare uninstall</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut preparar la desinstal·lació</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot start uninstall</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut iniciar la desinstal·lació</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error during uninstallation process:
+%1</source>
+ <translation>Error durant el procés de desinstal·lació:
+%1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error</source>
+ <translation>Error desconegut</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve remote tree %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut recuperar l&apos;arbre remot %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failure to read packages from %1.</source>
+ <translation>Ha fallat en llegir els paquets des de %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot retrieve meta information: %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut recuperar la informació de les metadades: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot add temporary update source information.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut afegir la informació temporal de la font d&apos;actualització.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot find any update source information.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut trobar cap informació de la font d&apos;actualització.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Dependency cycle between components &quot;%1&quot; and &quot;%2&quot; detected.</source>
+ <translation>S&apos;ha detectat un cicle de dependència entre components «%1» i «%2».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PackageManagerGui</name>
+ <message>
+ <source>%1 Setup</source>
+ <translation>Arranjament de %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Maintain %1</source>
+ <translation>Mantenir %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to cancel the installation process?</source>
+ <translation>Voleu cancel·lar el procés d&apos;instal·lació?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to cancel the uninstallation process?</source>
+ <translation>Voleu cancel·lar el procés de desinstal·lació?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to quit the installer application?</source>
+ <translation>Voleu sortir de l&apos;aplicació de l&apos;instal·lador?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to quit the uninstaller application?</source>
+ <translation>Voleu sortir de l&apos;aplicació del desinstal·lador?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to quit the maintenance application?</source>
+ <translation>Voleu sortir de l&apos;aplicació de manteniment?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 Question</source>
+ <translation>Pregunta %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Settings</source>
+ <translation>Ajustaments</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Error</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>It is not possible to install from network location.
+Please copy the installer to a local drive</source>
+ <translation>No és possible instal·lar des d&apos;una ubicació a la xarxa.
+Copieu l&apos;instal·lador en una unitat local</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PerformInstallationForm</name>
+ <message>
+ <source>&amp;Show Details</source>
+ <translation>Mo&amp;stra els detalls</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Hide Details</source>
+ <translation>O&amp;culta els detalls</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::PerformInstallationPage</name>
+ <message>
+ <source>U&amp;ninstall</source>
+ <translation>Desi&amp;nstal·la</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Uninstalling %1</source>
+ <translation>S&apos;està desinstal·lant %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Update</source>
+ <translation>Act&amp;ualitza</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updating components of %1</source>
+ <translation>S&apos;estan actualitzant els components de %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>&amp;Instal·la</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Installing %1</source>
+ <translation>S&apos;està instal·lant %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ProxyCredentialsDialog</name>
+ <message>
+ <source>Dialog</source>
+ <translation>Diàleg</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The proxy %1 requires a username and password.</source>
+ <translation>El servidor intermediari %1 requereix un nom d&apos;usuari i una contrasenya.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username:</source>
+ <translation>Nom d&apos;usuari:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username</source>
+ <translation>Nom d&apos;usuari</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password:</source>
+ <translation>Contrasenya:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password</source>
+ <translation>Contrasenya</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Proxy Credentials</source>
+ <translation>Credencials del servidor intermediari</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ReadyForInstallationPage</name>
+ <message>
+ <source>U&amp;ninstall</source>
+ <translation>Desi&amp;nstal·la</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ready to Uninstall</source>
+ <translation>Llest per a desinstal·lar</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Setup is now ready to begin removing %1 from your computer.&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;The program directory %2 will be deleted completely&lt;/font&gt;, including all content in that directory!</source>
+ <translation>El programa d&apos;instal·lació està preparat per a començar a eliminar %1 de l&apos;ordinador.&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;El directori del programa %2 se suprimirà completament&lt;/font&gt;, incloent tot el contingut d&apos;aquest directori.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>U&amp;pdate</source>
+ <translation>A&amp;ctualitza</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ready to Update Packages</source>
+ <translation>Llest per a actualitzar els paquets</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Setup is now ready to begin updating your installation.</source>
+ <translation>El programa d&apos;instal·lació està preparat per a començar a actualitzar la vostra instal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>&amp;Install</source>
+ <translation>&amp;Instal·la</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Ready to Install</source>
+ <translation>Llest per a instal·lar</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Setup is now ready to begin installing %1 on your computer.</source>
+ <translation>El programa d&apos;instal·lació està preparat per a començar a instal·lar %1 en el vostre ordinador.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RegisterFileTypeOperation</name>
+ <message>
+ <source>Registering file types is only supported on Windows.</source>
+ <translation>El registre dels tipus de fitxer només s&apos;admet sobre Windows.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Register File Type: Invalid arguments</source>
+ <translation>Registre del tipus de fitxer: arguments no vàlids</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RemoteObject</name>
+ <message>
+ <source>Cannot read all data after sending command: %1. Bytes expected: %2, Bytes received: %3. Error: %4</source>
+ <translation>No s&apos;han pogut llegir totes les dades després d&apos;enviar l&apos;ordre: %1. Bytes esperats: %2. Bytes rebuts: %3. Error: %4</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ReplaceOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer «%1» per a escriptura: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::Resource</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open resource %1 for reading.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el recurs %1 per a lectura.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Read failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en llegir després de %1 bytes: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Write failed after %1 bytes: %2</source>
+ <translation>Ha fallat en escriure després de %1 bytes: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::RestartPage</name>
+ <message>
+ <source>Completing the %1 Setup Wizard</source>
+ <translation>S&apos;està completant l&apos;Assistent d&apos;instal·lació de %1</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ScriptEngine</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open script file at %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer de script a %1: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Exception while loading the component script &quot;%1&quot;: %2</source>
+ <translation>Excepció en carregar l&apos;script del component «%1»: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error.</source>
+ <translation>Error desconegut.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>on line number: </source>
+ <translation>a la línia número: </translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::SelfRestartOperation</name>
+ <message>
+ <source>Installer object needed in operation %1 is empty.</source>
+ <translation>L&apos;objecte de l&apos;instal·lador necessari en l&apos;operació %1 està buit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Self Restart: Only valid within updater or packagemanager mode.</source>
+ <translation>Reinici automàtic: només és vàlid en els modes Actualitzador o Gestor de paquets.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Self Restart: Invalid arguments</source>
+ <translation>Reinici automàtic: arguments no vàlids</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::ServerAuthenticationDialog</name>
+ <message>
+ <source>Server Requires Authentication</source>
+ <translation>El servidor requereix autenticació</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You need to supply a username and password to access this site.</source>
+ <translation>Cal proporcionar un nom d&apos;usuari i una contrasenya per accedir a aquest lloc.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username:</source>
+ <translation>Nom d&apos;usuari:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password:</source>
+ <translation>Contrasenya:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 at %2</source>
+ <translation>%1 a %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::SettingsOperation</name>
+ <message>
+ <source>Missing argument(s) &quot;%1&quot; calling %2 with arguments &quot;%3&quot;.</source>
+ <translation>Manquen arguments «%1» que cridin a %2 amb els arguments «%3».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Current method argument calling &quot;%1&quot; with arguments &quot;%2&quot; is not supported. Please use set, remove, add_array_value or remove_array_value.</source>
+ <translation>L&apos;argument del mètode actual que crida a «%1» amb els arguments «%2» no està admès. Useu «set», «remove», «add_array_value» o «remove_array_value».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::SimpleMoveFileOperation</name>
+ <message>
+ <source>None of the arguments can be empty: source &quot;%1&quot;, target &quot;%2&quot;.</source>
+ <translation>No pot haver-hi cap argument buit: origen «%1», destinació «%2».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move file from &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;, because the target path exists and is not removable.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut moure el fitxer des de «%1» a «%2», perquè el camí de destinació ja existeix i no es pot eliminar.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot move file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;: %3</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut moure el fitxer «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Moving file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot;.</source>
+ <translation>S&apos;està movent el fitxer «%1» a «%2».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::StartMenuDirectoryPage</name>
+ <message>
+ <source>Start Menu shortcuts</source>
+ <translation>Dreceres del menú d&apos;Inici</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select the Start Menu in which you would like to create the program&apos;s shortcuts. You can also enter a name to create a new directory.</source>
+ <translation>Seleccioneu al menú d&apos;Inici a on voleu crear les dreceres del programa. També podeu introduir un nom per a crear un directori nou.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::TargetDirectoryPage</name>
+ <message>
+ <source>Installation Folder</source>
+ <translation>Carpeta d&apos;instal·lació</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Please specify the directory where %1 will be installed.</source>
+ <translation>Especifiqueu el directori en el que s&apos;instal·larà %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Alt+R</source>
+ <comment>browse file system to choose a file</comment>
+ <translation>Alt+X</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>B&amp;rowse...</source>
+ <translation>E&amp;xplora...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The directory you selected already exists and contains an installation. Choose a different target for installation.</source>
+ <translation>El directori que heu seleccionat ja existeix i conté una instal·lació. Trieu una altra destinació per a la instal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You have selected an existing, non-empty directory for installation.
+Note that it will be completely wiped on uninstallation of this application.
+It is not advisable to install into this directory as installation might fail.
+Do you want to continue?</source>
+ <translation>Heu seleccionat un directori existent i no buit per a la instal·lació.
+Tingueu en compte que s&apos;esborrarà del tot en desinstal·lar aquesta aplicació.
+No és recomanable instal·lar en aquest directori, ja que la instal·lació podria generar un error.
+Voleu continuar?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You have selected an existing file or symlink, please choose a different target for installation.</source>
+ <translation>Heu seleccionat un fitxer o un enllaç simbòlic existent. Trieu una destinació diferent per a la instal·lació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select Installation Folder</source>
+ <translation>Selecciona la carpeta d&apos;instal·lació</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path cannot be empty, please specify a valid directory.</source>
+ <translation>El camí d&apos;instal·lació no pot estar buit, especifiqueu un directori vàlid.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path cannot be relative, please specify an absolute path.</source>
+ <translation>El camí d&apos;instal·lació no pot ser relatiu, especifiqueu un camí absolut.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path or installation directory contains non ASCII characters. This is currently not supported! Please choose a different path or installation directory.</source>
+ <translation>El camí o el directori d&apos;instal·lació conté caràcters que no són ASCII. Això no està admès actualment! Trieu un camí o un directori d&apos;instal·lació diferent.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>As the install directory is completely deleted, installing in %1 is forbidden.</source>
+ <translation>Ja que el directori d&apos;instal·lació s&apos;ha suprimit per complet, està prohibit instal·lar a %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path you have entered is too long, please make sure to specify a valid path.</source>
+ <translation>El camí que heu introduït és massa llarg. Haureu d&apos;especificar un camí vàlid.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path you have entered is not valid, please make sure to specify a valid target.</source>
+ <translation>El camí que heu introduït no és vàlid. Haureu d&apos;especificar una destinació vàlida.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The path you have entered is not valid, please make sure to specify a valid drive.</source>
+ <translation>El camí que heu introduït no és vàlid. Haureu d&apos;especificar una unitat vàlida.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path must not end with &apos;.&apos;, please specify a valid directory.</source>
+ <translation>El camí d&apos;instal·lació no haurà de finalitzar amb «.». Especifiqueu un directori vàlid.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The installation path must not contain &quot;%1&quot;, please specify a valid directory.</source>
+ <translation>El camí d&apos;instal·lació no haurà de contenir «%1». Especifiqueu un directori vàlid.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Warning</source>
+ <translation>Avís</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error</source>
+ <translation>Error</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QInstaller::TestRepository</name>
+ <message>
+ <source>Missing package manager core engine.</source>
+ <translation>Manca el nucli del gestor de paquets.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Empty repository URL.</source>
+ <translation>L&apos;URL del repositori està buit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Download canceled.</source>
+ <translation>S&apos;ha cancel·lat la descàrrega.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Timeout while testing repository &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>Temps d&apos;espera durant les proves del repositori «%1».</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot parse Updates.xml: %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut analitzar Updates.xml: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot open Updates.xml for reading: %1</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir Updates.xml per a lectura: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Authentication failed.</source>
+ <translation>Ha fallat durant l&apos;autenticació.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unknown error while testing repository &quot;%1&quot;.</source>
+ <translation>Error desconegut durant les proves del repositori «%1».</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>QObject</name>
+ <message>
+ <source>Authorization required</source>
+ <translation>Es requereix autorització</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enter your password to authorize for sudo:</source>
+ <translation>Introduïu la contrasenya per autoritzar el «sudo»:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error acquiring admin rights</source>
+ <translation>Error en adquirir els drets d&apos;administrador</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>RemoteClient</name>
+ <message>
+ <source>Cannot get authorization.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obtenir l&apos;autorització.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot get authorization that is needed for continuing the installation.
+
+Please start the setup program as a user with the appropriate rights.
+Or accept the elevation of access rights if being asked.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obtenir l&apos;autorització necessària per continuar la instal·lació.
+
+Inicieu el programa de configuració amb un usuari amb els permisos apropiats.
+O accepteu l&apos;elevació dels drets d&apos;accés si es demana.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Cannot get authorization that is needed for continuing the installation.
+ Either abort the installation or use the fallback solution by running
+
+%1
+
+as a user with the appropriate rights and then clicking OK.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obtenir l&apos;autorització necessària per continuar la instal·lació.
+Interrompeu la instal·lació o useu la solució alternativa de reserva executant
+
+%1
+
+amb un usuari amb els permisos apropiats i després feu clic a D&apos;acord.
+</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>ResourceCollectionManager</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open resource %1: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el recurs %1: %2</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>Settings</name>
+ <message>
+ <source>Cannot open settings file %1 for reading: %2</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut obrir el fitxer d&apos;ajustaments %1 per a lectura: %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select Package Categories</source>
+ <translation>Selecciona les categories dels paquets</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>SettingsDialog</name>
+ <message>
+ <source>Settings</source>
+ <translation>Ajustament</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Network</source>
+ <translation>Xarxa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No proxy</source>
+ <translation>Sense servidor intermediari</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>System proxy settings</source>
+ <translation>Ajustaments del servidor intermediari del sistema</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Manual proxy configuration</source>
+ <translation>Ajustaments manuals per al servidor intermediari</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>HTTP proxy:</source>
+ <translation>Servidor intermediari HTTP:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Port:</source>
+ <translation>Port:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>FTP proxy:</source>
+ <translation>Servidor intermediari FTP:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Repositories</source>
+ <translation>Repositoris</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add Username and Password for authentication if needed.</source>
+ <translation>Afegiu el nom d&apos;usuari i la contrasenya per a l&apos;autenticació si és necessari.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use temporary repositories only</source>
+ <translation>Usa només repositoris temporals</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add</source>
+ <translation>Afegeix</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Remove</source>
+ <translation>Elimina</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Test</source>
+ <translation>Prova</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select All</source>
+ <translation>Selecciona-ho tot</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Deselect All</source>
+ <translation>Desselecciona-ho tot</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Show Passwords</source>
+ <translation>Mostra les contrasenyes</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Check this to use repository during fetch.</source>
+ <translation>Marqueu aquesta opció per a usar el repositori durant l&apos;obtenció.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add the username to authenticate on the server.</source>
+ <translation>Afegiu el nom d&apos;usuari per a autenticar en el servidor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add the password to authenticate on the server.</source>
+ <translation>Afegiu la contrasenya per a autenticar en el servidor.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The servers URL that contains a valid repository.</source>
+ <translation>Els URL dels servidors que contenen un repositori vàlid.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>An error occurred while testing this repository.</source>
+ <translation>S&apos;ha produït un error en provar aquest repositori.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>The repository was tested successfully.</source>
+ <translation>Repositori provat amb èxit.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to disable the repository?</source>
+ <translation>Voleu inhabilitar el repositori?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Do you want to enable the repository?</source>
+ <translation>Voleu habilitar el repositori?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Hide Passwords</source>
+ <translation>Oculta les contrasenyes</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use</source>
+ <translation>Empra</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Username</source>
+ <translation>Nom d&apos;usuari</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Password</source>
+ <translation>Contrasenya</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Repository</source>
+ <translation>Repositori</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Default repositories</source>
+ <translation>Repositoris predeterminats</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Temporary repositories</source>
+ <translation>Repositoris temporals</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>User defined repositories</source>
+ <translation>Repositoris definits per l&apos;usuari</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>UpdateOperation</name>
+ <message>
+ <source>Cannot write to registry path %1.</source>
+ <translation>No s&apos;ha pogut escriure en el camí del registre %1.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Registry path %1 is not writable.</source>
+ <translation>El camí del registre %1 no és d&apos;escriptura.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>exactly %1</source>
+ <translation>exactament %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>at least %1</source>
+ <translation>almenys %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>not more than %1</source>
+ <translation>no més de %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 or %2</source>
+ <translation>%1 o %2</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>%1 to %2</source>
+ <translation>%1 a %2</translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>Invalid arguments in %1: %n arguments given, %2 arguments expected.</source>
+ <translation>
+ <numerusform>Arguments no vàlids a %1: s&apos;ha proporcionat %n argument, s&apos;esperaven %2.</numerusform>
+ <numerusform>Arguments no vàlids a %1: s&apos;han proporcionat %n arguments, s&apos;esperaven %2.</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message numerus="yes">
+ <source>Invalid arguments in %1: %n arguments given, %2 arguments expected in the form: %3.</source>
+ <translation>
+ <numerusform>Arguments no vàlids a %1: s&apos;ha proporcionat %n argument, s&apos;esperaven %2 en la forma: %3.</numerusform>
+ <numerusform>Arguments no vàlids a %1: s&apos;han proporcionat %n arguments, s&apos;esperaven %2 en la forma: %3.</numerusform>
+ </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Renaming file &quot;%1&quot; to &quot;%2&quot; failed: %3</source>
+ <translation>Ha fallat en canviar el nom del fitxer «%1» a «%2»: %3</translation>
+ </message>
+</context>
+</TS>