summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/gui/doc/qtgui.qdocconf
diff options
context:
space:
mode:
authorCasper van Donderen <casper.vandonderen@nokia.com>2012-05-07 15:50:31 +0200
committerMarius Storm-Olsen <marius.storm-olsen@nokia.com>2012-05-09 08:36:34 +0200
commitcfdc5628b1fc2cbafa2aebca38995e5718fcb0de (patch)
tree67615dc74faa944bf7745c9db001efa3594a3249 /src/gui/doc/qtgui.qdocconf
parent3b8e6027c2f79bde70f9415f0757df073ef75702 (diff)
Doc: Modularize QtGui documentation.
This change moves the snippets and images to the modularized directories. Change-Id: I5f86f598fbe7c47d632c613b85d94ced89ba2c29 Reviewed-by: Marius Storm-Olsen <marius.storm-olsen@nokia.com>
Diffstat (limited to 'src/gui/doc/qtgui.qdocconf')
-rw-r--r--src/gui/doc/qtgui.qdocconf92
1 files changed, 92 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/gui/doc/qtgui.qdocconf b/src/gui/doc/qtgui.qdocconf
new file mode 100644
index 0000000000..85772bbc3e
--- /dev/null
+++ b/src/gui/doc/qtgui.qdocconf
@@ -0,0 +1,92 @@
+include(../../../doc/global/qt-cpp-ignore.qdocconf)
+
+project = QtGui
+description = Qt GUI Reference Documentation
+url = http://qt-project.org/doc/qt-5.0/qtgui
+version = 5.0.0
+
+sourceencoding = UTF-8
+outputencoding = UTF-8
+naturallanguage = en_US
+qhp.projects = QtGui
+
+qhp.QtGui.file = qtgui.qhp
+qhp.QtGui.namespace = org.qt-project.qtgui.500
+qhp.QtGui.virtualFolder = qdoc
+qhp.QtGui.indexTitle = Qt GUI Reference Documentation
+qhp.QtGui.indexRoot =
+
+qhp.QtGui.filterAttributes = qtgui 5.0.0 qtrefdoc
+qhp.QtGui.customFilters.Qt.name = Qtgui 5.0.0
+qhp.QtGui.customFilters.Qt.filterAttributes = qtgui 5.0.0
+qhp.QtGui.subprojects = classes overviews examples
+qhp.QtGui.subprojects.classes.title = Classes
+qhp.QtGui.subprojects.classes.indexTitle = Qt GUI's Classes
+qhp.QtGui.subprojects.classes.selectors = class fake:headerfile
+qhp.QtGui.subprojects.classes.sortPages = true
+qhp.QtGui.subprojects.overviews.title = Overviews
+qhp.QtGui.subprojects.overviews.indexTitle = All Overviews and HOWTOs
+qhp.QtGui.subprojects.overviews.selectors = fake:page,group,module
+qhp.QtGui.subprojects.examples.title = Qt GUI Examples
+qhp.QtGui.subprojects.examples.indexTitle = Qt GUI Examples
+qhp.QtGui.subprojects.examples.selectors = fake:example
+
+dita.metadata.default.author = Qt Project
+dita.metadata.default.permissions = all
+dita.metadata.default.publisher = Qt Project
+dita.metadata.default.copyryear = 2012
+dita.metadata.default.copyrholder = Nokia
+dita.metadata.default.audience = programmer
+
+sources.fileextensions = "*.c++ *.cc *.cpp *.cxx *.mm *.qml *.qdoc"
+headers.fileextensions = "*.ch *.h *.h++ *.hh *.hpp *.hxx"
+
+examples.fileextensions = "*.cpp *.h *.js *.xq *.svg *.xml *.ui *.qhp *.qhcp *.qml *.css"
+examples.imageextensions = "*.png"
+
+outputdir = ../../../doc/qtgui
+tagfile = ../../../doc/qtgui/qtgui.tags
+
+HTML.generatemacrefs = "true"
+HTML.nobreadcrumbs = "true"
+
+HTML.templatedir = .
+
+HTML.stylesheets = ../../../doc/global/style/offline.css
+
+HTML.headerstyles = \
+ " <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"style/offline.css\" />\n"
+
+HTML.endheader = \
+ "</head>\n" \
+
+defines = Q_QDOC \
+ QT_.*_SUPPORT \
+ QT_.*_LIB \
+ QT_COMPAT \
+ QT_KEYPAD_NAVIGATION \
+ QT_NO_EGL \
+ Q_WS_.* \
+ Q_OS_.* \
+ Q_BYTE_ORDER \
+ QT_DEPRECATED \
+ QT_DEPRECATED_* \
+ Q_NO_USING_KEYWORD \
+ __cplusplus \
+ Q_COMPILER_INITIALIZER_LISTS
+
+versionsym = QT_VERSION_STR
+
+codeindent = 1
+
+depends += qtcore
+
+headerdirs += ..
+
+sourcedirs += ..
+
+exampledirs += ../../../examples \
+ ../ \
+ snippets
+
+imagedirs += images