summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/plugins/platforms/eglfs/deviceintegration/eglfs_kms_vsp2/qeglfskmsvsp2screen.h
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* eglfs_kms_vsp2: Recover if queuing input buffers failsJohan Klokkhammer Helsing2018-02-151-0/+1
* eglfs_kms_vsp2: Add support for setting layer alphaJohan Klokkhammer Helsing2018-02-051-0/+1
* Add a tech preview eglfs device integration for VSP2 compositionJohan Klokkhammer Helsing2018-01-081-0/+115