/tests/auto/other/qtokenautomaton/tokenizers/noNamespace/