summaryrefslogtreecommitdiffstats
TagDownloadAuthorAge
v6.0.0-beta1commit e9e821038c...Antti Kokko3 days
v6.0.0-alpha1commit 61d6a120dc...Antti Kokko2 weeks
v5.15.1commit dd11f01de7...Antti Kokko6 weeks
v5.12.9commit e16b5baa08...Antti Kokko4 months
v5.15.0commit 717364e3e1...Antti Kokko5 months
v5.15.0-rc2commit d20eaafc5c...Antti Kokko5 months
v5.15.0-rc1commit db44923e30...Antti Kokko6 months
v5.15.0-beta4commit 176d9ce09c...Antti Kokko6 months
v5.12.8commit cd7c03f4de...Antti Kokko7 months
v5.15.0-beta3commit 8101b54714...Antti Kokko7 months
v5.14.2commit 2e7ba38d18...Antti Kokko7 months
v5.15.0-beta2commit da2fcb2958...Antti Kokko7 months
v5.15.0-beta1commit c36c046f1a...Antti Kokko8 months
v5.15.0-alpha1commit e01ec6d6f5...Antti Kokko8 months
v5.12.7commit 8d52fefbcf...Antti Kokko9 months
v5.14.1commit eac5e8f5c8...Antti Kokko9 months
v5.9.9commit 6fdab53c60...Antti Kokko10 months
v5.14.0commit 26ef6f7c13...Antti Kokko10 months
v5.14.0-rc2commit 26ef6f7c13...Antti Kokko10 months
v5.14.0-rc1commit b1de0fedcf...Antti Kokko11 months
v5.12.6commit 4a39410fae...Antti Kokko11 months
v5.14.0-beta3commit e4cb75c5ae...Antti Kokko11 months
v5.13.2commit aebccd2885...Antti Kokko12 months
v5.14.0-beta2commit 595a45dd1d...Antti Kokko12 months
v5.14.0-beta1commit 7cd2473966...Antti Kokko12 months
v5.14.0-alpha1commit 3b335077f7...Antti Kokko13 months
v5.12.5commit 1c5e02896c...Antti Kokko13 months
v5.13.1commit 80791b03ee...Antti Kokko14 months
v5.13.0commit 644f8b7006...Antti Kokko16 months
v5.13.0-rc3commit 644f8b7006...Antti Kokko16 months
v5.12.4commit 6e350aff34...Antti Kokko16 months
v5.13.0-rc2commit 50bd689155...Antti Kokko16 months
v5.13.0-rc1commit c15485df43...Antti Kokko17 months
v5.13.0-beta4commit ebcfcbe69a...Antti Kokko17 months
v5.13.0-beta3commit 3436df53cf...Antti Kokko18 months
v5.9.8commit bf9220699f...Akseli Salovaara18 months
v5.12.3commit 8337e20fad...Akseli Salovaara18 months
v5.13.0-beta2commit 314db90904...Antti Kokko18 months
v5.13.0-beta1commit 4c46984c46...Antti Kokko19 months
v5.12.2commit 7100c54887...Antti Kokko19 months
v5.13.0-alpha1commit 2471d6dab8...Antti Kokko20 months
v5.12.1commit c45f3395ee...Antti Kokko21 months
v5.12.0commit 061cf1f2ca...Antti Kokko23 months
v5.11.3commit 1deea3debc...Antti Kokko23 months
v5.12.0-rc2commit 820a1fbe7c...Antti Kokko23 months
v5.12.0-rc1commit 07b6c0554b...Antti Kokko23 months
v5.12.0-beta4commit 6d6e000932...Antti Kokko23 months
v5.12.0-beta3commit 7d01b06b8f...Antti Kokko24 months
v5.9.7commit 665d373034...Antti Kokko2 years
v5.12.0-beta2commit 0ac22704fa...Antti Kokko2 years
v5.12.0-beta1commit 260d66f94e...Antti Kokko2 years
v5.11.2commit 967d28eed2...Antti Kokko2 years
v5.12.0-alpha1commit 974884c0d1...Antti Kokko2 years
v5.11.1commit 32eee8f17a...Antti Kokko2 years
v5.9.6commit bb59a6bfcb...Antti Kokko2 years
v5.11.0commit 081601ba0e...Antti Kokko2 years
v5.11.0-rc2commit 081601ba0e...Antti Kokko2 years
v5.11.0-rc1commit 8cd324b216...Antti Kokko2 years
v5.11.0-beta4commit 6c8307abf6...Antti Kokko3 years
v5.9.5commit 4fabcfd5d1...Antti Kokko3 years
v5.11.0-beta3commit d4edeff8aa...Antti Kokko3 years
v5.11.0-beta2commit 9494b39329...Antti Kokko3 years
v5.11.0-beta1commit cb6709ce5c...Antti Kokko3 years
v5.11.0-alpha1commit 443328fa9f...Antti Kokko3 years
v5.10.1commit f2dbac41cf...Antti Kokko3 years
v5.9.4commit 2348ead529...Antti Kokko3 years
v5.10.0commit adcdf7b49f...Antti Kokko3 years
v5.10.0-rc3commit adcdf7b49f...Antti Kokko3 years
v5.10.0-rc2commit f1db104ff9...Antti Kokko3 years
v5.10.0-rc1commit 8baf4c994e...Antti Kokko3 years
v5.9.3commit 63bda0c988...Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta4commit f1a9b684bf...Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta3commit 59cd433253...Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta2commit c41dd34de7...Antti Kokko3 years
v5.10.0-beta1commit 9a096e6841...Antti Kokko3 years
v5.9.2commit 26ba2cdc5d...Antti Kokko3 years
v5.6.3commit 12fd0d5b9b...Antti Kokko3 years
v5.10.0-alpha1commit 2ef18dac6c...Antti Kokko3 years
v5.9.1commit d07943b322...Antti Kokko3 years
v5.9.0commit 5bb74ad51f...Antti Kokko3 years
v5.9.0-rc2commit 5bb74ad51f...Antti Kokko3 years
v5.9.0-rc1commit 4d6b04db3c...Antti Kokko3 years
v5.9.0-beta4commit d514585213...Antti Kokko3 years
v5.9.0-beta3commit 69da4dda48...Antti Kokko3 years
v5.9.0-beta2commit ada6b66011...Akseli Salovaara4 years
v5.9.0-beta1commit 285ee106e7...Akseli Salovaara4 years
v5.9.0-alpha1commit 9d03dae052...Akseli Salovaara4 years
v5.8.0commit ee19f88fe0...Antti Kokko4 years
v5.8.0-rc1commit 10c4c43e52...Antti Kokko4 years
v5.7.1commit bf3d2588cc...Antti Kokko4 years
v5.8.0-beta1commit 1121bd050b...Antti Kokko4 years
v5.6.2commit c5557d43ee...Antti Kokko4 years
v5.8.0-alpha1commit 5b7def1433...Antti Kokko4 years
v5.6.1-1commit 4566f0ac50...Antti Kokko4 years
v5.7.0commit 1d5ed0cde0...Antti Kokko4 years
v5.6.1commit adf7bcc0b1...Antti Kokko4 years
v5.7.0-rc1commit e96f60a228...Antti Kokko4 years
v5.7.0-beta1commit a9752d68ed...Antti Kokko5 years
v5.6.0commit 84a1676ed6...Antti Kokko5 years
v5.7.0-alpha1commit 20dcf55e7d...Akseli Salovaara5 years
v5.6.0-rc1commit fb1345171a...Antti Kokko5 years
v5.6.0-beta1commit a93760f957...Antti Kokko5 years
v5.5.1commit 57d4fc9ceb...Antti Kokko5 years
v5.6.0-alpha1commit e734941df8...Antti Kokko5 years
v5.5.0commit afc1ddcee6...Antti Kokko5 years
v5.5.0-rc1commit 0c037851c5...Antti Kokko5 years
v5.4.2commit 4a5968ce75...Antti Kokko5 years
v5.5.0-beta1commit 359f9925da...Antti Kokko5 years
v5.5.0-alpha1commit 1b9965bf16...Antti Kokko6 years
v5.4.1commit e3cd5bb368...Antti Kokko6 years
v5.4.0commit 3439140073...Matti Paaso6 years
v5.4.0-rc1commit 77f387bc89...Antti Kokko6 years
v5.4.0-beta1commit d8a40d6570...Antti Kokko6 years
v5.3.2commit c6244f9460...Antti Kokko6 years
v5.4.0-alpha1commit 5fdb4490cb...Antti Kokko6 years
v5.3.1commit fb1c991329...Matti Paaso6 years
v5.3.0commit 9c93bd3195...Antti Kokko6 years
v5.3.0-rc1commit 6d2795b287...Antti Kokko6 years
v5.3.0-beta1commit 06d2b3a720...Antti Kokko7 years
v5.3.0-alpha1commit 63200543dd...Antti Kokko7 years
v5.2.1commit 17e103bb5d...Antti Kokko7 years
v5.2.0commit 02353a4b3e...Antti Kokko7 years
v5.2.0-rc1commit f62385a213...Antti Kokko7 years
v5.2.0-beta1commit c116096065...Matti Paaso7 years
v5.2.0-alpha1commit 0d22f2d30d...Sergio Ahumada7 years
v5.1.1commit d5cc1add47...Sergio Ahumada7 years
v5.1.0commit c21bee55a5...Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-rc2commit ad03e256c0...Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-rc1commit 80d90b4862...Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-beta1commit 45b8f5c7fc...Sergio Ahumada7 years
v5.1.0-alpha1commit 80c8ed3c21...Sergio Ahumada8 years
v5.0.0-beta1commit 877cec0228...Sergio Ahumada8 years
qt-v5.0.0-alpha1commit 3b11129098...Marius Storm-Olsen9 years